Casos d'ús


Servidor web de normativa de planejament.
Es tracta d’una senzilla aplicació que permet servir normativa de planejament via web a través d’un formulari o d’un servidor de mapes que tingui la funcionalitat d’executar url’s, i que facilita la tasca de donar normativa urbanística, atès que un cop s’han transformat les diferents parts que conformen l’articulat en pàgines web per separat, l’aplicació s’encarrega d’anar a buscar aquelles parts que tenen a veure amb una figura de planejament determinada. Si per la raó que fos s’hagués de modificar una part d’un article, aquest canvi només s’hauria de fer en un arxiu, i a partir d’aquell moment totes les figures de planejament que necessitessin aquell article estarien actualitzades
Dades de Contacte:
Organisme: Ajuntament de la Roca del Vallès
Nom responsable: Francesc Boix
E-mail responsable: boixrf@laroca.cat
Web: http://www.laroca.cat/
http://www.laroca.cat/
Documentació IDEC Local i exemples


Millora en el flux d’informació pública entre l’Ajuntament i el ciutadà.
Es tracta d’una presentació que explica els casos d’ús de les eines de IDEC local per part de l’Ajuntament de la Roca del Vallès en l’actualitat, i també, exemples de possibles funcionalitats que es podrien implementar en un futur.
Dades de Contacte:
Organisme: Ajuntament de la Roca del Vallès
Nom responsable: Francesc Boix
E-mail responsable: boixrf@laroca.cat
Web: http://www.laroca.cat/
http://www.laroca.cat/
Documentació IDEC Local i exemples


Propostes d'interacció de les aplicacions IDEC LOCAL amb arxius propis i bases de dades internes.
Es pretén donar informació sobre com relacionar una aplicació d'IDEC Local amb informació pròpia, tot relacionant la base de dades de la geoinformació publicada amb arxius propis a partir d'enllaços.

També es dónen pautes per enllaçar el resultat d'una consulta a aquells registres d'una base de dades interna que coincideixin amb aquell resultat.
Dades de Contacte:
Organisme: Ajuntament de Tossa de Mar
Nom responsable: Lluís Orduña
E-mail responsable: gis@tossademar.org
Web: http://www.tossademar.com
http://www.tossademar.com
Documentació IDEC Local i exemplesCentre de Suport IDEC | Institut Cartogràfic de Catalunya | Parc de Montjuïc- 08038 Barcelona | Tel. +34 93 567 15 00 - Fax. +34 93 567 15 67 e-mail: idec@icc.cat | Vàlid XHTML/CSS