Documentació IDEC Local


Des d'aquesta pàgina podeu accedir a diversa Documentació disponible, tal com estudis,articles, ponències, normes legals, etc.

Legislació vigent:

Llei 16/2005, de 27 de desembre, de la informació geogràfica i de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.

Reglament de desenvolupament de la Llei 16/2005- Decret 398/2006 de 24 d’octubre.

Pla Cartogràfic de Catalunya.

Directiva INSPIRE.

Altres Documents INSPIRE.

Estudis

IDEs Regionals Avançades a Europa

“Advanced Regional SDI in Europe”, informe publicat, en anglès, pel "Joint Research Center" on es valora positivament el desenvolupament de les IDE regionals.

Impacte Socioeconòmic de la IDEC

Estudi realitzat l'any 2007 pel Centre de Polítques del Sòl i Valoracions, de la Universitat Politècnica de Catalunya sobre l'impacte socioeconòmic de la Infraestructura de Dades Espacials (IDE) de Catalunya.

Estudi del Sector SIG a Catalunya

Estudi que ha permès conèixer la situació actual del sector i les seves expectatives més immediates.

Articles i ponències:

Articles relacionats amb les IDE.

Divulgació:

Informació sobre IDEs

Perfil IDEC:

Inclou:
- Subconjunt de l'estàndard ISO 19115 per a Metadades d'Informació Geogràfica.
- Llista d'estàndards de la família 191**.

Metadades:

Inclou:
- Metadades en llenguatge planer: pretén explicar les metadades, de la manera més senzilla possible.
- Links: informació relacionada amb el món de les metadades.

Documents tècnics:

Manual per incorporar mapes antics a la IDE CartoHistòrica (PDF)

Aquest manual defineix un procediment per a que els diferents ajuntament georeferenciin els mapes antics de que disposen fent servir el programari gratuït QGIS, i un cop realitzada aquesta tasca, puguin generar les metadades associades i lliurar-les a la IDEC per a la seva càrrega al catàleg.

Manual per instal·lar i configurar un servidor de mapes

El document que es presenta dóna les instruccions necessàries per la instal•lació i configuració d’un servidor de mapes, el Minnesota Mapserver 5.4.1. S’adjunta un recull d’executables necessaris pel desenvolupament del servidor i un projecte d’exemple amb la seva cartografia, per la creació de serveis estàndards WMS.

Especificacions de dades INSPIRE

Relació d'especificacions de dades d'INSPIRE (07-09-2009).

Especificacions tècniques

Aquesta documentació descriu les característiques i els processos d'elaboració de la cartografia de l'ICC.

Especificacions OGC

Les normes i especificacions OpenGIS són documents tècnics que expliquen la interfície o codificació per desenvolupar productes i serveis.


Centre de Suport IDEC | Institut Cartogràfic de Catalunya | Parc de Montjuïc- 08038 Barcelona | Tel. +34 93 567 15 00 - Fax. +34 93 567 15 67 e-mail: idec@icc.cat | Vàlid XHTML/CSS